2016 - Verified Leader Award: Tiara Marga Trakindo (TMT)